فشنگ های کوچکتر (مانند فشنگهای کالیبر 20 ) اگر به اشتباه در یک اسلحه کالیبر 12 قرار گیرند ، از جان لول می لغزند و در لوله قرار می گیرند ، در صورت بارگیری و شلیک در اتاق انفجار ، آسیب جدی به فرد وارد می شود یا به اسلحه آسیب می رساند.

برخی از مهمات اسلحه نیز ممکن است در اسلحه اشتباه جا بیفتد و انسداد خطرناکی ایجاد کند. کالیبر یا گیج حک شده بر فشنگ باید با آنچه که روی لول اسلحه حک شده است مطابقت داشته باشد. در برخی از لوله های سلاح و یا مهمات(فشنگ) در ج نشده است .

‎قبل از شلیک یا استفاده مطمیٔن باشید از مهمات مناسب در اسلحه شما استفاده شده است.